TA ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Ακούω λόγους διαφόρων Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών (ακόμα και Αγγλοφώνων) διασήμων ατόμων μεταδιδόμενους από τηλεοράσεως και επισημαίνω σωρεία λαθών πάσης φύσεως σ’ αυτούς αλλά κυρίως στους χρόνους και ιδιαίτατα στις προθέσεις της Αγγλικής γλώσσας, πράγμα το οποίο συμβαίνει, κατά την γνώμη και από την πείρα μου, στην πολλαπλότητα και πολυσχιδή πλην συγκεκριμένη χρήση των πάσης φύσεως προθέσεων των Αγγλικών, στην χωρίς εμβάθυνση σ’ αυτές αλλά ρηχή, μηχανική χρησιμοποίησή τους από Έλληνες (και αλλοδαπούς) χρήστες των Αγγλικών καθώς, κυρίως, στην απλότητα, απλοϊκότητα, γενικευμένη χρήση και ολιγαριθμία των αντιστοίχων Ελληνικών προθέσεων, με τις οποίες «καθαρίζουμε» με την χρήση τριών αντωνυμιών όπως τον (θα συναντηθούμε τον επόμενο χρόνο = We shall be meeting in the following year), την (θα σε δω την Κυριακή = I’ll see you on Sunday), το (πάω διακοπές το καλοκαίρι - I go on holiday in summer), τα (τρώμε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα = we eat turkey at Christmas) κλπ και εμπροθέτων αντωνυμιών όπως στον (ακουμπούσε στον τοίχο = she was leaning against the wall), στην (έχω ένα σπίτι στην λίμνη = Ι have a house by the lake), στο (έβαλα το πουλί στο κλουβί= I put the bird into the cage), στους (εργάζομαι στους «Γιατρούς Του Κόσμου =I work with the “Doctors of the World”). 

Έτσι, τα αρχαία Ελληνικά –πιστεύω κι ελπίζω ότι- θα βοηθήσουν στην εκμάθηση –ή και στην βελτίωση- της χρήσεως των Αγγλικών προθέσεων με το να τις αντιληφθούμε με τις αρχέτυπες έννοιες τους όπως αυτές ετέθησαν, καθιερώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες.

A. Προθέσεις Τόπου 
(με ρήματα στάσεως, όπως είμαι[be], ζω [live], στέκομαι [stand], κάθομαι [sit], στηρίζoμαι [rely], εργάζομαι[work] κλπ)

on = επί π.χ. He sat on a bench/the top of the wall= Καθόταν εφ’ ενός πάγκο/επί της κορυφής του τοίχου.
ThenovelThe Mill On The Flosswas written by George Elliot alias Mary-AnnEvans.

Ακολουθείται από ρήματα όπως:
rely, depend, be based, insist, impose, dwell (κολλώ σε λέξη, φράση, κατάσταση κλπ κι όχι κατοικώ),comment, congratulate (someone on something = he congratulated me on mysuccess), lavish κλπ on καθώς και εκφράσεις όπως onpurpose, on average, on holiday, on second thoughts, on an occasion, on thewhole κλπ 

in = εις την/τον/το (με ρήματα στάσεως, όπως είμαι [be], ζω[live],στέκομαι [stand], κάθομαι [sit], στηρίζoμαι [rely],εργάζομαι[work] κλπ) Jane lives in Greece (εις την Ελλάδα). Democracy lies (έγκειται εις) in the correct function of justice. There was a throne in this hall (εις αυτήν την αίθουσα). There was a television set in the corner (εσωτερικώς) of the room.

Ακολουθείται από ρήματα όπως:believe, come (εισέρχομαι), live, dwell, be absorbed, be lost,apply (αφορώ σε/ισχύω για), findpleasure, persist, fall (in love), bask κλπ και εκφράσεις όπως: insight, in all, in jest, in terms of, in time κλπ

at = (
με ρήματα στάσεωςακριβώς επί κάποιου ορισμένου σημείου: (tobe) at the door (επί/παρά την θύρα), table, Easter, Christmas, NorthPole, the corner (εξωτερικώς) : She was standing at the cornerof the building.

Ακολουθείται από ρήματα όπως: stare, glance, look, throw, aim, point, hint, scoff, mock κλπ καθώς και εκφράσεις όπως: at all costs, at random, at hand, at loss, at times κλπ

by = 
παρά τω/τη I have a cottage by the sea (παρά τη θαλάσση).

Ακολουθείται από ρήματα τοποθετούμενα στην Παθητική Φωνή για δήλωση του παθητικού φορέα της πράξεως. This car was used by Andrew Papandreou. The application was turned down by the committeeκαθώς και εκφράσεις όπως: by far, by the way, by mistake, by chance, by accident, by good luck κλπ.

with (όχι ως με, ομού, μαζί κλπ) = εις τον/την και παρά τω/τη.When you go out of my flat, leave the key with house keeper (εις και παρά την οικονόμο). Ι work with Alpha Bank. Ι keep my money with (εις την) the General Bank. Our divorce papers are with (εις τον δικηγόρο ή παρά τω δικηγόρω) the lawyer. She pleaded with me (ποίησε έκκλησιν εις εμέ ίνα =με παρεκάλεσε να) to babysit for her (αντ’ αυτής). If one of us is faulty, the fault is with me (εις εμέ και παρ’ εμού).

Εκφράσεις και ρήματα που συντάσσονται με αυτήν την πρόθεση: fallin love, be compatible, work, be engaged, tamper, be happy/glad,/angry, be/getacquainted, abscond κλπ.

Σημείωση: όταν δηλώνουμε τον τόπο ή τον οργανισμό στον οποίο εργαζόμαστε χρησιμοποιούμε το “with” αν εργαζόμαστε αποκλειστικώς σε και γι’ αυτόν, π.χ. I work with the General Bank, ή «for» αν εργαζόμαστε εκ μέρους αυτού (ή και άλλων οργανισμών) αλλά δεν ανήκουμε αποκλειστικώς σ’ αυτόν

within = εντός (με ρήματα στάσεως). She kept herwords within his mind.

Β. Προθέσεις Κινήσεως 
(με ρήματα κινήσεως, όπωςput, place, go, walk, run, travel, leave [αναχωρώ κι όχι φεύγω], drive, passκλπ.

to(γενική, διαχρονική και μεταφορική κίνηση) = προς. I go to work early in the morning. He was rude to me. John is good to us. \

Ρήματα ακολουθούμενα απαραιτήτως μ’ αυτήν την πρόθεση:accede, tend, forbid/allow (someone to do something), apply (αιτούμαι),reply, introduce, say allude, apply (αιτούμαι προς),pertain, be/get used, be/get accustomed, look forward, objectκλπ to. You allude to the subject. I object to your idea. A dog wastied with a rope to a tree (προς κι όχι «σε» ένα δέντρο)

towards = προσβαίνω ή κινούμαι προς κάποιο άτομο, αντικείμενο ή μέρος. The girl ran towards her mother as soon as she saw her. I walked towards the opposite side of the road.

onto = (
τοποθετώθέτω κλπεπί του/της/το. He placed the porcelain vase carefully onto the table.

unto = (
αφήνωλέγωεπιρρίπτω, [προσ]έρχομαικομίζω κλππρος. «And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon». Come unto me and Ishall save you. Bring your troubles unto me.

into = 
εισδοχή από έξω προς τα μέσα. He put his hands into his pockets. We went into the yard κλπ καθώς και με ρήματα ακολουθούμενα απαραιτήτως μ’ αυτήν την πρόθεσηόπωςtranslate/transform/reshape/reform/convert κλπ something into something else. Ι converted my terrace into a roofgarden.

upon = 
επί του/της - πάνω σε. ThisChristian church was built upon the ruins of an ancient Greek temple. Shakespeare was born in/at Stratford upon Avon.

through = 
δια μέσου ή μέσω. We drove into the city through a large gate on the walls surrounding it και εκφράσεις όπως go ;hass through = διέρχομαι (δυσκολίεςσυμβάνταπερίοδο κλπ)

from (
από τόπου κίνηση ή εκ μέρους του/της) = εκ/εξ. We departed from Paris to New York. He suffers from headaches. I thank you from the depth of my heart. The flora in Cretevaries from place to place.

by =
διά μεταφορικού μέσου περιέχοντος τον επιβάτη (κι όχι τον ιππεύοντα αυτό, όποτε χρησιμοποιούμε την πρόθεση “on”, όπωςgoon foot, ride on horseback, travel on a bicycle/scooter/mopped κλπ).Itravel by bus/airplane/ship/car κλπ.

for = 
προς (τόπον κίνησις), με ρήματα κινήσεως,κατευθύνσεως,μεταβάσεως και αναχωρήσεως όπως depart, leave, make, head, moveκλπ We flew from Αthens to Paris. The deserters headed for the wood. They left for London after their wedding.

(Υπάρχει κι η πρόθεση “for” = ένεκα, προς τον σκοπό του να, υπέρ, εκ μέρους, επειδή, για κλπ όπως Many people are ready to die for their homeland. He ran for his life. We jumped for our joy. Theone lives for the other in this couple. I left Athens for good/life. We went to bed for he was very tired. I’ll say it once and for all.

Γ. Προθέσεις Χρόνου

on = επί/κατά την για ημέρες της εβδομάδας και του μηνός: on Monday, on the 21st of May και ολιστικώς επί μέρους της ημέρας.
Jane arrived on the evening of my engagement. A walk in the countryside is marvellous on a fair day.

in = «
εις» για ευρείες χρονικές περιόδουςόπως μέρη της ώρα (in a minute/two hoursημέρας (in the morning, afternoon, evening), μήνες(in May, June), εποχές (in spring, summer) και έτη (in 1999).

at = «
επί» συγκεκριμένουσυμπαγούς χρονικού σημείουόπως at this moment, at noon/twilight/dusk/night/dawn/daybreak/crack of dawn και atChristmas/Easter.

within = «
εντός» για ευρείες χρονικές περιόδους. The project is to be concluded within this week.

from (
διαχρονική κίνησηεκ/εξ/από καιuntil/till/to εις/έως = Αschool year lasts from September until/till/to June of every year.

by (για προθεσμίες) = έως τον/την/το………….(κι όχι πέραν του/της/του). Ι want this job done by the coming Monday. Students must have sent their exams entry applications by the 23rd of July2014).

through = 
μέσω ή δια μέσου μιας χρονικής περιόδου Greek language has remained almost the same through the ages.

ConstantineFourakis
Educationalist
Aristotle University of Thessaloniki
School of Law · Political Economic Sciences · Thessaloníki
University of Cambridge
Postgraduate Studies in Comparative Linguistics · English Literature · University of Oxford UK : Linguistics · Cambridge, Cambridgeshire
Βενιζέλειο Ωδείο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου